Tüzüm

DOĞU TÜRKİSTAN KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR (Yeni )
25.06.2010
Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1- Derneğin Adı: “ Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği” dir.
Derneğin merkezi KAYSERİ’dir.
Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Madde 2-Dernek, Türk Milletinin ayrılmaz bir parçası olan Doğu Türkistan Türklerinin tarihini, kültürü, örf ve adetlerini yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve Doğu Türkistan Türkleri için her türlü olanakları sağlamak amacı ile kurulmuştur.
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2-Kurs, seminer, konferans, panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, tarihi ve milli günlerin hatırlanması veya kutlanması için gerekli çalışmaları yürütmek,
3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak ve arşiv oluşturmak.
4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
8- Milli Eğitim Bakanlığından ve mülkü idarilerden gerekli izinler alınarak ihtiyaçları doğrultusunda kurslar açmak. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler, yarışmalar düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.
9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
12-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,
13-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
14-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
15-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

16-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
17- Yönetim Kurulu derneğin kuruluş amacına yönelik çalışmaları yürütmek üzeri aşağıdaki kolları kurabilir;

1.Araştırma ve yayın kolu
2.Sosyal hizmetler kolu
3.Yardımlaşma sandığı kolu
4.Folklor kolu
5.Spor kolu
6.Kadın Kolu
7.Gençlik kolu

Bu kolların kuruluş ve çalışma tarzları yönetim kurulunca düzenlenir. Bu kollar için gerekli elemanları yönetim kurulu seçer. Bu kolların çalışması için her türlü imkân yönetim kurulunca temin edilir. Yönetim kurulu durum ve ihtiyaca göre bu kolları kurmaya ve fesh etmeye, elemanları azil ve değiştirmeye yetkilidir.

Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek, sosyal alanda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.
Üyelikten Çıkma
Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
Üyelikten Çıkarılma
Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
Dernek Organları
Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1-Genel kurul,
2-Yönetim kurulu,
3-Denetim kurulu,
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.
Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Haziran ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Çağrı Usulü*
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı Usulü*
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.
Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
13-Derneğin vakıf kurması,
14-Derneğin fesih edilmesi,
15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 10-Yönetim kurulu 15 asıl ve 15 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak 1.başkan, 3 başkan yardımcısı 1. sekreter,1. sekreter yardımcısı 1.sayman 1,sayman, yardımcısı ve 7,üye’yi belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
7-Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 20 TL, Yıllık olarak ta 30.00 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,
2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
8-Diğer gelirler.
Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *
Madde 13-Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri*
Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
Beyanname Verilmesi*
Madde 15-, Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.
Bildirim Yükümlülüğü*
Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,
Eklenir.
Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

0Derneğin İç Denetimi
Madde 17-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
Derneğin Şubelerinin Kuruluşu
Madde 19-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri
Madde 20-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.
Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler
Madde 21- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği
Madde 22-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Nisan ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.
Temsilcilik Açma*
Madde 23-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 24-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 25-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde DOĞU TÜRKİSTAN KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde-26) Dernek, T.C. vatandaşı olan aşağıda isimleri yazılı şahıslar tarafından kurulmuştur.

KURUCULAR
Sıra No Adı Soyadı Baba Adı Mesleği Tab Doğum Yeri ve Yılı İkametgah Adresi İmza
1 Mehmet CANTÜRK Kasım Serbest T.C. Yarkent 1930 Yeni Mah. 44. Sok. No:6/A
2 A. Gani KAHRAMAN A. Halil Serbest T.C. D.Türkistan 1925 Zümrüt mah. 44. Sok. No:28
3 Hamit GÖKTÜRK Mahmut İşçi T.C. Yarkent 1950 Zümrüt mah. 20.Cad. No:37
4 Mehmet Emin BATUR Mirahmet Serbest T.C. Yarkent 1958 Zümrüt Mah. 44. Sok. No:24/A
5 Seyit TÜMTÜRK Rıdvan Serbest T.C. Yarkent 1964 Zümrüt Mah. 44. Sok. No:26/A
6 Hayrullah EFENDİGİL A.Veli Serbest T.C. Yarkent 1958 Yeni Mah. 20. Cad. No:41
7 Oktay BOZKURT Razık İşçi T.C. Yarkent 1955 Yeni Mah. 20. Cad. No:23
8 A. Samet İLKTÜRK A.Kadir İşçi T.C. Yarkent 1963 Zümrüt Mah. 44. Sok. No:22
9 Emrullah EFENDİGİL A.Veli İşçi T.C. Yarkent 1954 Yeni Mah. 20. Cad. No:41
10 Nazım BATUHAN Yusuf Sanayici T.C. Kaşgar 1960 Yeni Mah. 44. Sk. No:8
11 Dursun KÖSE M.Niyaz İşçi T.C. Yarkent 1962 Zümrüt Mah. 20.Cad. No:25
12 A. Rahim TÜRKDOĞAN A. Rahman İşçi T.C. Yarkent 1963 Yeni Mah. 44. Sok. No:9/A

Hüküm Eksikliği
Madde 27-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Bu tüzük 27 (Yirmiyedi) maddeden ibarettir.

20.06.2010 Tarihinde yapılan olağan genel kurulda dernek tüzüğünün 5253 sayılı dernekler kanununa uygun hale getirilmesi için tüzüğün tamamında tadilat yapılmıştır.

Tüzüğün Eski Hali

DOĞU TÜRKİSTAN KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR

Madde-1) Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği adı ile bir dernek kurulmuştur. Dernek genel merkezi Kayseri’de olup, Yurt içinde ve Yurt dışında şube açabilir.
Derneğin Adresi:
Hoca Ahmet Yesevi Mah. Türkistan Evleri 44. Sok. No:28/A 38090 Kocasinan / KAYSERİ
DERNEĞİN GAYESİ VE FAALİYET ŞEKLİ
Madde-2) Türk Milletinin ayrılmaz bir parçası olan Doğu Türkistan Türklüğünün Muhteşem tarihini, kültürünü, sanatını, örf, adet gelenek ve göreneklerini derlemek, işlemek, tanıtmak ve yaymak gayesi ile tanıtıcı Kitap, Dergi, Gazete,internet,radyo,televizyon ve broşürler olmak üzere her türlü basılı ve görsel yayınlar yapar. Bu konuda sergiler açar ve bu konuda açılmış sergi ve fuarlara iştirak eder.
Madde-3) Geçmişte Doğu Türkistan ve dolayısıyla büyük Türk Milleti için her sahada hizmet etmiş büyükleri anmak. Onların hatıra eserlerini canlı tutmak ve yaşatmak için özel günler tertip eder.
Madde-4) Doğu Türkistanlılar arasında ki birlik, beraberlik,sosyal ve kültürel dayanışmayı ve yakınlaşmayı temin etmek ve kültürel ihtiyaçlarını gidermek üzere; Milli ve Tarihi günleri kutlar , Milli ve Tarihi günleri kutlar, Lokal, Kütüphane ve okuma odaları açar,Lokal, Kütüphane ve okuma odaları açar,Dernek milli Eğitim Bakanlığı’ndan izin almak kayıt ve şartı ile özel eğitim kurumu ve kurslar açabilir.Folklorik ve sportif faaliyet bulunur.Kır ve turisttik geziler tertip eder.
Arşivler oluşturur.Plan, proje ve bunlar yarışmalar düzenler.Taşınmaz edinebilir ve satabilir
Diğer sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunur. Dernek ihtiyaçlarını karşılamak maksadı ile her türlü akar temini için faaliyetlerde bulunur
Madde-5) Dernekler kanunun müsaadesi nispetinde Doğu Türkistan’dan muhtelif yollarla Türkiye’ye gelen ve gelecek olan Doğu Türkistanlıların göç işlemlerinin tanziminde yardımcı olur.Resmi işlemlerini takip eder (ikamet, vatandaşlık eğitim işlemleri vb.) Onların Türkiye’deki hayata intibakları ve her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi için imkanlar nispetinde çalışır. Doğu Türkistan’lıların okul çağındaki çocuklarının tahsilsiz kalmamalarını teşvik için çalışmalar yapar. Onların burs ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olur.
Yurt içi ve yurt dışından eğitim amaçlı olarak gelen öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak maksadı ile yurt açabilir ve işletebilir.
DERNEK ÜYELERİNİN HAK VE GÖREVLERİ
DERNEĞE GİRİŞ ŞARTLARI
Madde-6) Medeni hakları kullanma ehliyetine haiz, 18 yaşını bitirmiş herkes 2908 sayılı dernekler yasasının 4. ve 16 maddelerinde belirtilen sürekli veya süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak şartı ile en az 2 genel merkez yönetim kurulu üyesinin yazılı teklifi ve yönetim kurulu kararı ile derneğe üye olabilir.
Madde-7) Türk vatandaşı olmayanlar ancak, T.C vatandaşlığında aranan şartlardan başka Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip iseler, üye olabilirler.
Fahri üyelik için üyelik şartı aranmaz.
Madde-8) Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaatları 30 içinde üyeliğe kabul veya reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucunu müracaat sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır.
Hiç kimse üye olmaya veya kalmaya zorlanamaz.
DERNEKTEN ÇIKMA ve ÇIKARMA
Dernekten çıkmak isteyenler önce istifasını yönetim kuruluna yazılı olarak vermek aidat borçları varsa toptan ödemek ve istifa dilekçesini bir ay önce vermek şartı ile dernekten çıkabilir.
Dernekten çıkan ve çıkarılan kişi bir hak iddia edemez ve üyelik kartları hükümsüzdür.
Her asli üye taahhüt ettiği aidatı vermek ve tüzük hükümlerine uymak zorundadır Üç ay üst üste aidatını ödemeyen üye, bildirimde bulunulduktan sonra 30 gün içerisinde aidat borçlarını ödemediği taktirde yönetim kurulu kararı ile üyelikten ihraç edilir.
Genel kurul ve yönetim kurulu kararına uymayanlar, derneğin gayesi ile bağdaşmayan hal ve hareketi görülenler, yetki almaksızın derneği her hangi bir vecibe altına sokanlar, derneğin amacının gerçekleşmesini zorlaştıranlar, temyiz kudretini kaybedenler, dernek üyeleri arasında birliğe zarar verenler, dernek aleyhinde derneği küçük düşürücü açıklama yapanlar hakkında denetleme kurulunun teklifi ile yönetim kurulunca işlem yapılır.
Bu kişiler sonra genel kurula itiraz edebilirler, genel kurul kararı kesindir.
DERNEĞİN ORGANLARI
Madde-9) Derneğin organları Genel Merkez ve şubeler olmak üzere iki kısımdır.
Genel Merkezin Başlıca Organları Şunlardır:
1- Genel Kurul
2- Merkez Yönetim Kurulu
3- Denetleme Kurulu
Şubelerin Organları İse:
1- Genel Kurul
2- Yönetim Kurulu
3- Denetleme Kurulu ve Denetçi
GENEL MERKEZ ORGANLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Madde-10) Genel kurul derneğin en yüksek organıdır. Merkeze kayıtlı asil üyelerden ve şube genel kurullarınca seçilen delegelerden oluşur. Şubelerden Merkez Genel Kuruluna katılacak delegelere birer tanıtma kartı verilir.
Merkez Genel Kurulu en az 2 yılda bir HAZİRAN ayında toplanır. Yönetim ve Denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veyahut dernek üyelerinin toplamının 1/5’inin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden toplantının yeri,günü ve saati mahalli basında ilan etmek üzere toplantıya çağrılır. Aynı durum mahalli mülki amirliğine bir yazı ile bildirir. Yazıya toplantıya katılacak üyelerin listesi de eklenir.
İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Anca bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulu üye sayısının toplamının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Genel kurula katılanların sayısı bir tutanakla tespit edilir. Toplantı yönetim kurulu başkanınca veya başkanın görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Hükümet komiseri toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez.
Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir.
Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanaklar ve belgeler yönetim kuruluna verilir.
Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması mecburidir.
GENEL KURULUN YETKİ VE GÖREVLERİ:
Madde-11)
Dernek organlarının seçilmesi
Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi.
Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin onaylanması ve değiştirilerek kabul edilmesi.
Dernek için taşınmazları satın alınması veya mecmur taşınmazların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
Dermeğin federasyona katılması veya ayrılması.
Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.
Derneğin feshedilmesi
Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirlenen diğer görevlerin ifası.
Merkez yönetim Kurulu,Genel Kurulca gizli oyla seçilir 15 asil ve 15 yedek üyeden teşekkül eder. Bunlar 1 Başkan, 3 Başkan yardımcısı, 1 Genel Sekreter, 1 Genel Sekreter yardımcısı, 1 Muhasip, 1 Muhasip yardımcısı ve 7 üyeden oluşur.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:
Madde-12)
Derneği temsil etmek, bu husus da kendi üyelerinden birini veya bir kaçını yetkili kılmak.
Dernek açılmasını kararlaştırmak ve şube kuruluna yetki vermek.
Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunmak.
T.C. vatandaşı olmayanların derneğe kabulü halinde bunlar en az 10 içinde mahallin en büyük mülki amirine bildirmek
Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
BAŞKANIN GÖREVLERİ:
Madde-13)
Yönetim kurulunu toplamak ve toplantıya başkanlık etmek.
Derneği her yönü ile temsil etmek.
Dernek genel kurulu ve yönetim kurulu kararlarını uygulamak.
Üyeler arasındaki umumi ahengi sağlamak.
Derneğin sevk ve idaresi için lüzumlu bütün işleri görmek.
GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ:
Madde-14)
Derneğin bütün yazışmalarını yapar.
Dernekler kanununa göre tutulması gereken defterleri gereği gibi tutarak muhafaza eder.
Derneğin haberleşmesi yürütür.
Basından çıkan Derneği ve Doğu Türkistan’ı ilgilendiren yazı ve makaleleri takip eder. Onları dosyalayarak gerekli cevapları hazırlar. Hazırladığı bu cevabı yönetim kurulunun tasvibine arz eder.
Başkanla birlikte genel kurul ve yönetim kurulu toplantısına ait gündemi hazırlar.
MUHASİBİN GÖREVLERİ:
Madde-15)
Aidat ve derneğe ait gelirleri toplar.
Dernek harcamalarını yönetim kurulu kararına göre yürütür.
Derneğin hesap ve bilançolarını tanzim eder.
Derneğin mali durumu hakkında yönetime bilgi verir.
DENETLEME KURULU:
Madde-16) Denetleme Kurulu Genel Kurulca seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Bu kurul denetleme görevini tüzüğünde tesbit edilen esas ve usullere göre en az 6 ayı geçmeyen periyotlarla yapar. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

ŞUBELERİN KURULUŞU VE ÇALIŞMALARI:
Madde-17) Merkez Yönetim Kurulu gerekli gördüğü yerlerde yetkili kılınan en az 3 kişi tarafından mahallin en yüksek Mülki Amirliğine müracaat eder. Şube Genel Kurulunun toplantısına ait ilan, gazete ile yapılabileceği gibi mahalli imkan ve araçlardan yaralanarak da yapılabilir.
Şube Genel Kurulları olağan toplantılarını Merkez Genel Kurul toplantılarından en az 15 içinde bitirmek zorundadır.
Merkez genel kurulunda, her şube, ilk 25 üyeye kadar 2, daha sonraki her 25 üye icin 1 nispetinde delege göndermek süretiyle, temsil edilir.
Şube yonetim kurulları 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu kendi içinde, 1 başkan, 1 başkan yardımcısı, 1 sekreter, 1 muhasip ve 1 üye olarak görev dağılımı yapar.
A-) Şube Genel Kurulunun Yetki ve Görevleri:
Şube organlarının seçilmesi.
Genel Merkez Genel Kurulunca kabul edilen tüzüğe aykırı olmamak kaydı ile tüzükte değişiklikler yapmak.
Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Denetçi raporlarının görüşülmesi. Şube yönetim Kurulunun ibra edilmesi.
Genel Merkez Genel Kuruluna şubeyi temsil etmek üzere delege seçilmesi.
Şube Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi onaylaması veya değiştirilerek kabul edilmesi
Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde şube genel kurulunca yapılması belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
B-) Şube Yönetim Kurulunun Yetki ve Görevleri:
Dernek şubesini temsil etmek.
Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp Şube Genel Kuruluna sunmak.
T.C. Vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları 10 içinde mahallin en büyük Mülki Amirine bildirmek.
Dernek ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
C-) Şube Başkanın Görevleri:
Şube Yönetim Kurulunu toplamak ve toplantılara başkanlık etmek.
Dernek şubesinin her yönü ile temsilini ifa etmek.
Şube Genel Kurulu ve Şube Yönetim Kurulunun kararlarının uygulamak.
Üyeler arasındaki genel ahengi sağlamak.
Dernek Şubesinin sevk ve idaresi için lüzumlu diğer işleri görmek.
D-) Şube Sekreterinin Görevleri:
Dernek Şubesinin bütün yazışmalarını yürütmek.
Dernekler kanununa göre tutulması gerekli bütün defterleri gereği gibi tutarak muhafaza etmek.
Dernek Şubesinin bütün muharebe işlerini yürütmek.
Basında çıkan Doğu Türkistan’ı ve Derneği ilgilendiren yazı ve makaleleri takip etmek, onları dosyalayarak gerekli cevabı Şube Başkanı ile birlikte hazırlamak. Bunları yönetim kuruluna sunmak.
Başkanla birlikte Genel kurul ve Yönetim Kurul Toplantılarına ait gündemi hazırlamak.
E-) Şube Muhasibinin Görevi:
Dernek şubesine ait aidat ve gelirleri toplamak.
Dernek şubesinin harcamalarını Şube Yönetim Kurulunun kararlarına göre yönetmek.
Dernek şubesinin hesap ve bilançolarını tanzim etmek.
Dernek şubesinin mali durumu hakkında Dernek Şube Yönetim kuruluna bilgi vermek.
F-) Şube Denetleme Kurulu:
Şube Denet Kurulu Şube Genel Kurulunca seçilen üç asil üç yedek üyeden oluşur. Bu kurul denetleme görevini tüzüğünde tesbit edilen esas ve usullere göre en az 6 ayı geçmeyen periyotlarla yapar.
Şube Denetleme Kurulu denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Şube Yönetim Kuruluna ve toplandığında Şube Genel Kuruluna sunar.
MALİ HÜKÜMLER:
Madde-18) Derneğin gelirleri şunlardır.
Üyelerin ödeyecekleri aidatlar.
Üyenin ödeyeceği giriş aidatı.
Mer’i kanun ve yönetmeliklere uygun olarak tertip edilen müsamere, temsil ve toplantılardan edilen hasılat.
Derneğe yapılacak her çeşit bağışlardan elde edilen gelirler.
Dernekçe yayınlanan her türlü Kitap, Dergi, Broşür, ve her çeşit Ses ve Video bantların satışından elde edilen karlar.
Her üye yılda 30.00 TL’den az olmamak şartıyla aidat ödemekle yükümlüdür. Yönetim kurulu aidat miktarını %50 ‘yi aşmayacak şekilde arttırabilir.
Aidatı ve her türlü gelirleri dipkoçanlı ve müteselsil numaralı makbuzla ve dernek muhasibinin sorumluluğu tahsil edilir.
Derneğin bütün gelirleri Dernek Yönetim Kurulu Başkanı veya yardımcılarının biri ile birlikte her hangi bir banka da açılan hesaba yatırılır.
Derneğin gelir ve gider bütçesi Yönetim kurulu tarafından hazırlanır. Genel Kurula sunularak tasdik ettirilir. Dernek hesapları her takvim yılından sonra kapatılır.
DEFTERLER VE KAYITLARI:
Madde-19) Dernek, dernekler kanununda belirtilen şu defterleri tutar ;
Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olanların kimlikleri, giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidat taahhütleri bu deftere yazılır.
Karar Defteri: Yönetim Kurulunun kararları tarih ve sıra ile bu deftere kayıt edilir ve kararların altına yönetim kurulu üyelerinin imzaları ile onaylar.
Gelen ve Giden Evrak Defteri: Derneğin bütün yazışmaları (gelen ve giden yazıları) tarih sırasına göre numaralandırarak bu deftere kayıt edilir. Gelen evrakın asılları ve giden yazıların kopyaları dosyalanarak muhafaza edilir.
Gelir ve Gider Defteri: Dernek adına tahsil edilen paraların alındıkları ve harcanan paralarında verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defteri: Bütçe, kesin hesap ve bilanço bu deftere kayıt edilir.
Demirbaş Defteri: Dernekçe satın alınan veya kişi veya kuruluşlarca bağışlanan bütün demirbaş eşyalar bu deftere kayıt edilir.
DERNEĞİN ÇALIŞMA KOLLARI:
Madde-20) Yönetim Kurulu derneğin kuruluş amacına yönelik çalışmaları yürütmek üzeri aşağıdaki kolları kurabilir;
1.Araştırma ve yayın kolu
2.Sosyal hizmetler kolu
3.Yardımlaşma sandığı kolu
4.Folklor kolu
5.Spor kolu
6.Kadın Kolu
7.Gençlik kolu
Bu kolların kuruluş ve çalışma tarzları yönetim kurulunca düzenlenir. Bu kollar için gerekli elemanları yönetim kurulu seçer. Bu kolların çalışması için her türlü imkan yönetim kurulunca temin edilir. Yönetim kurulu durum ve ihtiyaca göre bu kolları kurmaya ve fesh etmeye, elemanları azil ve değiştirmeye yetkilidir.
TÜZÜK DEĞİŞTİRİLMESİ VE DERNEĞİN FESHİ:
Madde-21) Dernek tüzüğünün değiştirmesi ve derneğin feshine dernek genel kurulu karar verebilir. Tüzük değişimi ve feshi için yapılacak genel kurul toplantılarında üyelerin 2/3’nün hazır bulunmaları şarttır. Bu çoğunluk elde edilmez ise dernek kanunun ilgili maddelerine göre üyeler tekrar çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üye sayısı ne olursa olsun tüzük değişikliği ve fesih konuları görüşülebilir.
Bu konudaki kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’nün çoğunluğu ile ele alınır. Bu durum 10 içinde mahallin en büyük mülki amirine bir yazı ile bildirilir.
Madde-22) Derneğin feshine karar verildiği takdirde, derneğin o ana kadar elde ettiği bütün taşınır ve taşınmaz malları ile alacaklarının bir listesi yapılarak aynı gayeli veya yakın gayeli başka bir derneğe devredilir. Bu devir ve intikal meselesi üç kişilik bir komisyon marifeti ile hükümet komiseri ve maliye temsilcisinin gözetiminde dernekler kanunun ilgili maddesine göre yapılır.
Madde-23) Dernek ile ilgili ve bu tüzükte yer almayan tüm hususlar5253 sayılı dernekler kanunun hükümlerine göre yürütülür.

“Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği adı ile bir dernek kurulmuştur. Dernek merkezi Kayseri’de olup, şimdilik şubesi yoktur. Lüzumlu gördüğü yerlerde şube açar. Dernek siyasetle iştigal etmez.
Derneğin Adresi:
Yeni Mah. Türkistan Evleri 44. sok. no:16/4 38090 Kocasinan / KAYSERİ”
şeklindeki 1. maddesinin
“Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği adı ile bir dernek kurulmuştur. Dernek genel merkezi Kayseri’de olup, Lüzumlu gördüğü yerlerde şube açar. Dernek siyasetle iştigal etmez.
Derneğin Adresi:
Hoca Ahmet Yesevi Mah. Türkistan Evleri 44. sok. no:28/A 38090 Kocasinan / KAYSERİ”
şeklinde değiştirilmesi,
“Türk Milletinin ayrılmaz bir parçası olan Doğu Türkistan Türklüğünün Muhteşem tarihini, kültürünü, sanatını, örf, adet gelenek ve göreneklerini derlemek, işlemek, tanıtmak ve yaymak gayesi ile tanıtıcı Kitap, Dergi, Gazete ve bröşürler olmak üzere her türlü basılı ve görsel yayınlar yapar. Bu konuda sergiler açar ve bu konuda açılmış sergi ve fuarlara iştirak eder.”
Şeklindeki 2. maddesinin
“Türk Milletinin ayrılmaz bir parçası olan Doğu Türkistan Türklüğünün Muhteşem tarihini, kültürünü, sanatını, örf, adet gelenek ve göreneklerini derlemek, işlemek, tanıtmak ve yaymak gayesi ile tanıtıcı Kitap, Dergi, Gazete,internet,radyo,televizyon ve bröşürler olmak üzere her türlü basılı ve görsel yayınlar yapar. Bu konuda sergiler açar ve bu konuda açılmış sergi ve fuarlara iştirak eder.”
şeklinde değiştirilmesi,
“Dernekler kanunun müsaadesi nisbetinde Doğu Türkistan’dan muhtelif yollarla Türkiye’ye gelen ve gelecek olan Doğu Türkistanlıların göç işlemlerinin tanziminde yardımcı olur. Onların Türkiye’deki hayata intibakları ve her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi için imkanlar nisbetinde çalışır. Doğu Türkistan’lıların okul çağındaki çocuklarının tahsilsiz kalmamalarını teşvik için çalışmalar yapar. Onların burs ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olur.”
Şeklindeki 5. maddenin
“Dernekler kanunun müsaadesi nisbetinde Doğu Türkistan’dan muhtelif yollarla Türkiye’ye gelen ve gelecek olan Doğu Türkistanlıların göç işlemlerinin tanziminde yardımcı olur.Resmi işlemlerini takip eder (ikamet, vatandaşlık eğitim işlemleri vb.) Onların Türkiye’deki hayata intibakları ve her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi için imkanlar nisbetinde çalışır. Doğu Türkistan’lıların okul çağındaki çocuklarının tahsilsiz kalmamalarını teşvik için çalışmalar yapar. Onların burs ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olur.”

şeklinde değiştirilmesi,

4. maddeye k fıkrası olarak
“k) Dernek ihtiyaçlarını karşılamak maksadı ile her türlü akar temini için faaliyetlerde bulunur.”
İlave edilmesi,

5. maddeye a fıkrası olarak
“a) Yurt içi ve yurt dışından eğitim amaçlı olarak gelen öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak maksadı ile yurt açabilir ve işletebilir.”
İlave edilmesi,

“Medeni hakları kullanma ehliyetine haiz, 18 yaşını bitirmiş herkes 2908 sayılı dernekler yasasının 4. ve 16 maddelerinde belirtilen sürekli veya süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak şartı ile derneğe üye olabilir.”
Şeklindeki 6. maddesinin,

“Medeni hakları kullanma ehliyetine haiz, 18 yaşını bitirmiş herkes 2908 sayılı dernekler yasasının 4. ve 16 maddelerinde belirtilen sürekli veya süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak şartı ile en az 2 genel merkez yönetim kurulu üyesinin yazılı teklifi ve yönetim kurulu kararı ile derneğe üye olabilir.”

Şeklinde değiştirilmesi;
“Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaatları 30 içinde üyeliğe kabul veya reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucunu müracaat sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır.
Hiç kimse üye olmaya veya kalmaya zorlanamaz.
DERNEKTEN ÇIKMA VE ÇIKARMA:
Dernekten çıkmak isteyenler önce istifasını yönetim kuruluna yazılı olarak vermek aidat borçları varsa toptan ödemek ve istifa dilekçesini bir ay önce vermek şartı ile dernekten çıkabilir.
Dernekten çıkan ve çıkarılan kişi bir hak iddia edemez ve üyelik kartları hükümsüzdür.
Her asli üye taahhüt ettiği aidatı vermek ve tüzük hükümlerine uymak zorundadır.
Genel kurul ve yönetim kurulu kararına uymayanlar, derneğin gayesi ile bağdaşmayan hal ve hareketi görülenler, yetki almaksızın derneği her hangi bir vecibe altına sokanlar, derneğin amacının gerçekleşmesini zorlaştıranlar, temyiz kudretini kaybedenler hakkında denetleme kurulunun teklifi ile yönetim kurulunca işlem yapılır.
Bu kişiler sonra genel kurula itiraz edebilirler, genel kurul kararı kesindir.”
Şeklindeki 8. maddenin
“Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaatları 30 içinde üyeliğe kabul veya reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucunu müracaat sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır.
Hiç kimse üye olmaya veya kalmaya zorlanamaz.
DERNEKTEN ÇIKMA VE ÇIKARMA:
a) Dernekten çıkmak isteyenler önce istifasını yönetim kuruluna yazılı olarak vermek aidat borçları varsa toptan ödemek ve istifa dilekçesini bir ay önce vermek şartı ile dernekten çıkabilir.
b) Dernekten çıkan ve çıkarılan kişi bir hak iddia edemez ve üyelik kartları hükümsüzdür.
c) Her asli üye taahhüt ettiği aidatı vermek ve tüzük hükümlerine uymak zorundadır Üç ay üst üste aidatını ödemeyen üye, bildirimde bulunulduktan sonra 30 gün içerisinde aidat borçlarını ödemediği taktirde yönetim kurulu kararı ile üyelikten ihraç edilir.
d) Genel kurul ve yönetim kurulu kararına uymayanlar, derneğin gayesi ile bağdaşmayan hal ve hareketi görülenler, yetki almaksızın derneği her hangi bir vecibe altına sokanlar, derneğin amacının gerçekleşmesini zorlaştıranlar, temyiz kudretini kaybedenler, dernek üyeleri arasında birliğe zarar verenler, dernek aleyhinde derneği küçük düşürücü açıklama yapanlar hakkında denetleme kurulunun teklifi ile yönetim kurulunca işlem yapılır.
e) Bu kişiler sonra genel kurula itiraz edebilirler, genel kurul kararı kesindir.”
Şeklinde değiştirilmesi;
“Genel kurul derneğin en yüksek organıdır. Merkez ve şubelerde kayıtlı asil üyelerden oluşur. Şubelerden Merkez Genel Kuruluna katılacak üyelere birer tanıtma kartı verilir.
Şeklindeki 10. maddesinin 1. pargrafının

“Genel kurul derneğin en yüksek organıdır. Merkeze kayıtlı asil üyelerden ve şube genel kurullarınca seçilen delegelerden oluşur. Şubelerden Merkez Genel Kuruluna katılacak delegelere birer tanıtma kartı verilir.

Şeklinde değiştirilmesi

“Merkez yönetim Kurulu,Genel Kurulca gizli oyla seçilir. 9 asil ve 9 yedek üyeden teşekkül eder. Bunlar 1 Başkan, 1 Başkan yardımcısı, 1 Genel Sekreter, 1 Genel Sekreter yardımcısı, 1 Muhasip, 1 Muhasip yardımcısı ve 3 üyeden oluşur.”

Şeklinde yer alan 11. maddenin son paragrafının

“Merkez yönetim Kurulu,Genel Kurulca gizli oyla seçilir 11 asil ve 11 yedek üyeden teşekkül eder. Bunlar 1 Başkan, 2 Başkan yardımcısı, 1 Genel Sekreter, 1 Genel Sekreter yardımcısı, 1 Muhasip, 1 Muhasip yardımcısı ve 4 üyeden oluşur.”

Şeklinde yer alan 11. maddenin son paragrafının

“Merkez yönetim Kurulu,Genel Kurulca gizli oyla seçilir 15 asil ve 15 yedek üyeden teşekkül eder. Bunlar 1 Başkan, 3 Başkan yardımcısı, 1 Genel Sekreter, 1 Genel Sekreter yardımcısı, 1 Muhasip, 1 Muhasip yardımcısı ve 7 üyeden oluşur.”

Şeklinde değiştirilmesi;

“Merkez Yönetim Kurulu gerekli gördüğü yerlerde yetkili kılınan en az 3 kişi tarafından mahallin en yüksek Mülki Amirliğine müracaat eder. Şube Genel Kurulunun toplantısına ait ilan, gazete ile yapılabileceği gibi mahalli imkan ve araçlardan yaralanarak da yapılabilir.
Şube Genel Kurullarıolağan toplantılarını Merkez Genel Kurul toplantılarından en az 15 gün içinde bitirmek zorundadır”
Şeklindeki 17. maddeye
“Merkez genel kurulunda, her şube, ilk 25 üyeye kadar 2, daha sonraki her 25 üye icin 1 nispetinde delege göndermek süretiyle, temsil edilir.
Şube yonetim kurulları 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu kendi içinde, 1 başkan, 1 başkan yardımcısı, 1 sekreter, 1 muhasip ve 1 üye olarak görev dağılımı yapar..”
Paragraflarının ilave edilmesi.
18. maddenin e fıkrasında yer alan
“Her üye yılda 120.000TL’den az olmamak genel kurulca belirlenecek aidatı ödemekle yükümlüdür”
18. maddenin e fıkrasında yer alan
“Her üye yılda 30,00 TL’den az olmamak genel kurulca belirlenecek aidatı ödemekle yükümlüdür”
Şeklinde değiştirilmesi;
paragrafının
“Her üye yılda 30,00. TL’den az olmamak şartıyla aidat ödemekle yükümlüdür. Yönetim kurulu aidat miktarını %50 ‘yi aşmayacak şekilde arttırabilir.”
Şeklinde değiştirilmesi;
Madde-24) Dernek, T.C. vatandaşı olan aşağıda isimleri yazılı şahıslar tarafından kurulmuştur.

KURUCULAR
Sıra No Adı Soyadı Baba Adı Mesleği Tab Doğum Yeri ve Yılı İkametgah Adresi İmza
1 Mehmet CANTÜRK Kasım Serbest T.C. Yarkent 1930 Yeni Mah. 44. Sok. No:6/A
2 A. Gani KAHRAMAN A. Halil Serbest T.C. D.Türkistan 1925 Zümrüt mah. 44. Sok. No:28
3 Hamit GÖKTÜRK Mahmut İşçi T.C. Yarkent 1950 Zümrüt mah. 20.Cad. No:37
4 Mehmet Emin BATUR Mirahmet Serbest T.C. Yarkent 1958 Zümrüt Mah. 44. Sok. No:24/A
5 Seyit TÜMTÜRK Rıdvan Serbest T.C. Yarkent 1964 Zümrüt Mah. 44. Sok. No:26/A
6 Hayrullah EFENDİGİL A.Veli Serbest T.C. Yarkent 1958 Yeni Mah. 20. Cad. No:41
7 Oktay BOZKURT Razık İşçi T.C. Yarkent 1955 Yeni Mah. 20. Cad. No:23
8 A. Samet İLKTÜRK A.Kadir İşçi T.C. Yarkent 1963 Zümrüt Mah. 44. Sok. No:22
9 Emrullah EFENDİGİL A.Veli İşçi T.C. Yarkent 1954 Yeni Mah. 20. Cad. No:41
10 Nazım BATUHAN Yusuf Sanayici T.C. Kaşgar 1960 Yeni Mah. 44. Sk. No:8
11 Dursun KÖSE M.Niyaz İşçi T.C. Yarkent 1962 Zümrüt Mah. 20.Cad. No:25
12 A. Rahim TÜRKDOĞAN A. Rahman İşçi T.C. Yarkent 1963 Yeni Mah. 44. Sok. No:9/A

Mevcud Yönetim Kurulu

Seyit TÜMTÜRK Ebubekir TÜRKSOY Emrullah EFENDİGİL Dursun Mehmet SÜYDÜNLÜ

Abdulhakim SELÇUK Atilla EFENDİGİL Oktay BOZKURT İsmet DOST

Nazım BATUHAN Abdulhamit KAHRAMAN Abdurrahim TÜRKDOĞAN

Galip BATUHAN Mehmet Rahim Aydın Abdulsamet İlKTÜRK Seyit Ömer TÜMTÜR

Kök Bayraq Jornili

Abonelik Ba�vuru Formu

Tarihte Bu Gün

  • 10 Aralık 2004 - Dünya İnsan Haklari Günü
  • 11 Aralık 1959 - Doğu Türkistan'da Latin Alfabesinin Kabulü.
  • 17 Aralık 1995 - İsa Yusuf Alptekinin Vefati
  • 23 Aralık 1998 - Mesut Yılmaz Hükümetinin Gizli Genelgeyi Yayınlaması.

Yéngi Pikirler

Kök Bayraq Zornili

E-Mail Listesi


Sitemizdeki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta listemize üye olabilirsiniz.

© 1999 - 2017 East Turkestan. All rights reserved.

Web Design