GÖK BAYRAK

 

(Rivayetler ve edebi icralara göre Şark-i Türkistan'ın Kadim Tarihi'nden devam)

Asur Rivayetleri: Asurlardan kalma kitabelerdeki malumatlara göre Asarhaddun (MÖ. 680-669) Kuzey Karanlık dünyasından Kimmerler Kafkas dağlarından geçip hiçbir karşılık görmeden Anadolu kıta yarımadalarını işgal ettiler. Bunların arkasından Aşguzay (Yunanlılarca İskit)ler Kafkasların doğusuna doğru yola çıkıp barı İran ve Asur memleketinin (Irak) birçok yerlerini aldı ve çok yerleri yakıp yıktılar. Asur padişahı sonraları İskitlerin başkanı Aşyakaya'yı öldürdü.

 

Yunan Rivayetleri: Yunan Rivayetlerine göre meşhur Yunan tarihçisi Heredot (MÖ. 485–425)un yazdıklarına göre batıda Tuna nehri ve doğuda Türkistan'ın içlerine uzanan sahada İskit Devleti var idi. İskit devletinin Hakanı Prutasya' nın oğlu Madyasi (Afrassiyab) MÖ 603 yılında İran' a doğru yola çıkıp o çağdaki İran'ın Mad padişahı Keyahsariyi mağlup edip İran ve Batı Asya’yı işgal etti. 28 yıl buralarda hâkimiyet sürdü. Keyahsarın (Keyaksares) madyasına itaat edip yerini korumakta idi. MÖ. 625 yılında Keyahsar bir ziyafet esnasında mayasını büyük adamları ile beraber sarhoş edip suikast ile öldürüldü. Başsız kalan İskitler Keyahsarın hücumuna şiddetle karşı durmuşlarsa da dağılıp, mağlup olup İskit memleketine çekilip gittiler.
 

İran Padişahı 2. Dara (MÖ. 485-425) nın tabibi Yunanlı Tarihçi Keytasyas' in rivayetine göre Keyruş (Keyhüsrev) İran'ın doğu sınırına komşu olan memleketlerdeki kahraman ve savaşçı halkları hakimiyeti altına almak için büyük bir katılım ile doğuya doğru yürüyüşe geçti beş veya altı yıl kanlı savaşlar oldu. Önceleri Keyruş Bahterya (Bu günkü Afganistandaki Belh) Meymune ve Katağan ülkelerine hücum etti. Buraların halkını Yunanlılar "Dahi" derlerdi. Bu halk Keyruş'a şiddetle karşı durup savaştı. Lakin sonraları Keyruş'un Madpadişahı Astıyağ'ın nebiresi olduğunu anladığında kendileri ile aynı ırktan olan Madpadişahı'nın nebiresi olduğundan yabancı değil diyerek itaat etti.

 

Bundan sonra Majyana (Horasan) Uvvarezmiya (Huvarezm) ve Suğdayana (Buhara ve Semerkand) ülkelerini aldı. İran civarı Yeksart (Siridenya) yakınlarına kadar ilerledi. Keyruş Orta Asyadan gelecek hücumları engellemek için o yerlerde Korganlar yaptırdı. Bu Korganlar içinde en ehemmiyetli olanı Yaksart' in Keyruşhana (Yunanca Keyrupolis, bu günkü uratiçe) Korganı idi.

 

Meşhur Yunan Filozofu Sokrat'ın çıraklarından Hunupanus ( MÖ. 380-320) un rivayetine göre bundan sonra Keyruş doğuda (Bu günkü Doğu Türkistan'da) ki eski Turanlar'dan olan kahraman Sakalara hücum etti. Savaşta Sakaların Hakanı Umurgiz Keyruş'un eline esir düştü. Bununla Keyruş Sakaların memleketine sahip olduğu ümidinde idi. Lakin Umirgizin Hatunu Sıyaratra artakalan Saka askerlerini toplayıp üçyüzbin erkek ve ikiyüzbin kadından oluşan beşyüzbin kişilik bir katılımla Keyruş'a hücum etti. Keyruşun bir çok askerini öldürdü ve esir aldı. Keyruş geri çekilmeye ve sulh yapmaya mecbur oldu. Keyruş'un sulh teklifini Sıyaratra kabul edip elindeki esirleri geri verip Hakan Umurgizi esaretten kurtardı ve Kayruş'a haraç vermeye vede savaşta askeri yardım yapmayı kabul etti. Sonraları Kayruş'un Cihangirlik askerleri içinde en kahraman taburları Saka atlıları teşkil ediyordu.

(Sürecek)

  • 771 defa okundu.