Tutsak Doğu Türkistan ve Bitmeyen Çın Mezalimi - 6

 

C-Dördüncü İstila - Milliyetçi Çin Devri:

Kazım Gültepe

Araştırmacı Yazar

 

Bu devrin bazı karakteri, koyu Çin şovenizminin hakim olduğu eski imparatorluk siyasetine dönüştü. Doğu Türkistanlıları Çinlileştirmeye ikna etmek maksadıyla 1943 Nisanında yayınladığı bir beyanname ile Çin'de yaşayan Mançu, Moğol, Uygur ve Tibetlilerin ayrı milletler olmadığını, Çin milleti ile nesildaş ‘’Zung Zo’’olduklarını, aynı kökten geldiklerini, bu bakımdan Çin milletinin içinde birer kabile olarak mütalaa edilmeleri, gerektiğini iddia etti. Urumçi'de çıkan Sinkiang adlı gazete ise Doğu Türkistan Türkçesinde konuşulmakta olan Arapça, Farsça bazı terimlerin kullanılan dilden atılması yerine Çince kelimeler kullanılması gerektiğini telkin etmeye başladı. Çinlileştirme politikasının günden güne artması yüzünden Çinli muhacir sayısı arttı. Türklerin mal ve mülkleri çeşitli bahanelerle gasp edildi. Haysiyet kırıcı taşkınlıklarının artması ile Doğu Türkistanlılar silaha sarıldılar. Milliyetçi Çin istilasına karşı ilk kurşun Doğu Türkistan'ın Gulca (İli) şehrinde 1944 Eylülünde atıldı ve bunu diğerleri takip etti.

 

D-Beşinci İstila-Kızıl Çin Devri:

Kızıl Çin Doğu Türkistan'da gayri insani tedbirler ve insana dehşet veren korkunç bir icraatla başladı. Türklerin topyekûn imhasını hedef alan, tarihte misli görülmemiş bir toplu imha (Genosit) politikası takibine girişti. 13–20 Kasım 1949 tarihinde Doğu Türkistan'ın fiilen işgalini müteakip ilk iş olarak Pantürkist, Panislamist, Aşırı Milliyetçi, Amerikan uşağı Cang-Kay-Şek casusu, ağa, eşkıya, zorba ve burjuva gibi çeşitli bahanelerle itham ettiği memleket münevverlerini tasfiye etmeye başladı. Bu tasfiye sırasında kitle halindeki tevkiflere 600.000'in üzerinde Türkistanlı zindanlara atıldı, hemen tamamına yakını öldürüldü. Yüz binlerce Türk mecburi iş kamplarında ölüme terke dildi. 1949 yılından 1953 senesine kadar geçen dört sene zarfında kitleler halinde tevkif ederek çeşitli şekillerde öldürdüğü Doğu Türkistanlıların sayısı 1.000.000'a yakındır.

Buna karşılık Çin Komünist Partisinin Doğu Türkistan seksiyonu 2. sekreteri Sav-Li-Cin 29.4.1951 tarihinde söylediği bir nutukta sadece 13.564 kişinin inkılap aleyhtarlığı ile suçla-

narak hapsedildiğini, Kızıl Çin idaresinin ilk yıllarında kızılların tayin ettiği kukla umumi vali Burhan Şehidi ise komünist parti genel merkezine bir raporda Doğu Türkistan'da 20.000 kişinin gizli faaliyetlerde bulunduğundan dolayı çeşitli cezalara çalıştırıldığını beyan etmiştir.

Kızıllar tarafından şehit edilenler arasında Milliyetçi liderlerden Mesut Sabri Baykuzi, Eski Maliye Nazırı Canımhan Hacı, Urumçi Valisi Haduran Hanım ve kocası Aksu Valisi Parsa Beğ, Altay kahramanı   meşhur Osman Batur, İli kahramanı meşhur Gani Batur, Sabık Uygur Türk Birliği Başkanı Abdulaziz Cengiz Han Yalkun gazetesi sahibi ve başyazarı Kurban Koday, yazar Abdurrahim Tileş ve daha nice tanınmış sevilmiş aydın kimseler vardı. Bu münferit olaylar sadece İli (Gulca) vilayetinde cereyan edenlerdir. Yurdun diğer bölgeleri de aynı katliamlara sahne olmaktan kurtulamamıştır.

Kızıl Çin Doğu Türkistan'ın bütün milli servetlerini, yerli halkın, kadın ve kızların ziynet eşyalarına varıncaya kadar ellerinden aldı. Bunları kamyonlarla Çin'e taşıdı ve karşılığında Çinli muhacir getirdi.
 

BİTTİ

  • 860 defa okundu.