Kulahmet Cantürk
 
Kızıl Çin ve Milliyetçi Çin devletlerinin gerek resmi şahsiyetleri, gerek ilim adamları her vesilede Çinlilerin 2000 seneden beri Doğu Türkistan’a hükmettiklerini bu memlekette koloniler halinde yaşadıklarını iddia ederler(1). Doğu Türkistan' a vaki Çin tecavüzlerini güya haklı göstermek için, sırf propaganda maksadıyla ileri sürülen bu gülünç iddiaların ne derece tarihi hakikatlere uyduğunu bizzat Çin tarihleri ve diğer Çin kaynakları üzerinde yapılacak bir araştırma ortaya koyacaktır.

Çin'in 500 senelik tarihini ilgilendiren ve Çin hükümetlerince muteber oldukları resmen kabul ve tescil edilmiş bulunan "Büyük Çin Tarihi" adlı 25 kitap vardır. Bu kitaplarda Çinlilerin tarihte Doğu Türkistan'la münasebetleri açıkça şöyle kaydedilmiştir.

1 - Çinliler Han sülalesi devrinde (M.Ö.206-M.S24)Hun Türklerinin baskısından kurtulmak maksadı ile bölgesinde hüküm süren Usun Beyliyi ile Afganistan'da ki Yüeçi'leri Hunlara karşı saldırtmak için ittifaka davet etmişlerdir. (2) Bu maksatla ilk defasında ( M.Ö 139) en kurnaz devlet adamlarından general Can- Çen başkanlığından 100 kişilik ikinci defasında (M.Ö. 121'de), 300 kişilik bir sefaret heyetini fevkalade salahiyetle elçi olarak Doğu Türkistan'a göndermişler fakat bütün gayretlerine rağmen Çin elçisi eli boş olarak dönmüştür.

2- Çinliler M.Ö 99, 89 ve 64 senelerinde Doğu Türkistan’ın Lalan ve Turfan şehirlerine baskınla girmeye muvaffak olmuşlarsa da pek çabuk tardedilmişlerdir. (3)

3- Han sülalesinin M.S 225–220 devresinde Hun birlikleri Turfan ve Urumçi şehirlerine saldıran Çinlilerle savaş halinde iken. Çin hükümeti, Türk beylerinin arasını açmak ve nifak sokmak ve Türk beylerini birbirine düşürmek maksadıyla en güvendikleri adamlarından. Ben - Çao ' yi M.S 72’de 36 kişilik bir sefaret heyeti başında Doğu Türkistan'ın Yarkent, Lolan ve Kaşgar şehir devletleri beylerine göndermiştir. Üç sene içinde hiç bir muvaffakiyet sağlayamaması üzerine Ben Çao geri çağrılmıştır. Ancak bu elçi devlete icabet etmemiş Doğu Türkistan'da kalarak M.S 101 senesinde Çine avdet etmiştir.

4- Tang sülalesi devrinde ( M.S 618.907) 630 senesinde Çin’in himayesine giren Doğu Türkistan Devleti 639,645 ve 655 senelerinde yaptığı akınlarla Doğu Türkistan'ın kuzey bölgesini işgal etmişse de 660'da bu Türk devletinin Doğu Türkistan'la münasebeti kesilmiştir.

5 - Çinliler 688, 692 ve 749 senelerinde tekrar Doğu Türkistan' a hücum etmişler fakat Türkler, Tibetler ve Arapların müşterek hareketiyle terkedilmişlerdir. Böylece M .Ö 139 senesinden M.S 746 senesine kadar geçen 885 yıllık devre içinde Çin'in Doğu Türkistan’la olan münasebetleri sadece birkaç askeri harekat ile elçilik münasebetlerine münhasır kalmıştır. Buna mukabil aynı devrelerde bizzat bu günkü Çin kıtası içinde bazı Türk kabileleri tarafından Çin tarihlerinin yalnız Çince isimlerini zikrettiği şu devletler kurulmuştur.

İlk Cav devleti (304-414) San Cav devleti (319 - 352 ) Batı Cıng devleti (385 -431 ) İlk Yen devleti ( 338 - 370) Güney Liang devleti (397 - 414 ) Batı liang devleti (397 - 439) Doğu Vi devleti (534-550) Kuzey Cu devleti ( 557 - 581 ) San Tang devleti ( 923-936). (5)

Diğer Çin kaynaklarına gelince; 339 senesinde Turfan Kara şehir, Kuçar, Hoten, Çargalık yollarından geçerek Doğu Türkistan hemen her tarafını dolaşmış bulunan meşhur seyyah Çinli rahip Fa Şen yazdığı hatıratında Doğu Türkistan'ın şehir ve kasabalarında hiç bir Çinliye rastlamadığını kaydeder. Bu beyan 399 senesinde D. T 'in Çinliler tarafından kesin suretle zapt ve işgal edildiği 1760 senesini kadar geçen 1370 sene zarfında bu memleketin hiç bir yerinde Çinli koloniler bulunmadığını gösteren tarihi bir vesikadır. 

Diğer bir Çinli seyyah olan rahip Şuang - Çang 'in anlattıkları da rahip Fa şen'in ifadelerini doğrulamaktadır.(5) Seyyah 629 – 645 senelerinde Doğu Türkistan 'ı baştanbaşa dolaşmış ve Doğu Türkistan' da bu devirlerde yaşayan Türk kabileleri hakkında çok geniş bilgiler vermiştir. Bu itibarla Doğu Türkistan'a vaki birkaç Çin askeri harekatı, bazı kasaba ve şehirlerin muvakkat işgali nihayet birkaç sefaret heyetinin Doğu Türkistan'daki beyliklere gönderilmiş bulunması, bu memleketin 2000 seneden beri Çinliler tarafından işgal edildiğine veya Çinlilerin burada koloniler halinde asırlarca yaşadıklarına delil etmez. Kaldı ki tarihte birçok devlet uzun seneler ve hatta asırlar boyunca devamlı olarak ellerinde bulundurdukları işgal ettikleri memleketleri işgal ettikleri memleketleri terk etmek mecburiyetinde kaldıkları zaman, bu yerler üzerinde hiç bir hak ve iddiada bulunmamışlardır.

Doğu Türkistan, Çinlilerden evvel M.Ö 539 ' da İranlıların 300 senesinde Büyük İskenderin işgaline uğramış; M.S 9. asırda da Araplar daha sonrada Moğollar tarafından zapt edildiği halde bu gün milletlerden hiç biri Doğu Türkistan üzerinde hak iddiasında bulunmamaktadır. Bunlara rağmen Çinlilerin nokta-ı nazarları itibar kazansa bizzat Çin devleti ve Çinliler asırlarca Türklerin, Moğolların ve Mançuların hâkimiyeti altında kalmış olduklarına göre, Çin kıtasının da sırasıyla Türklerin Moğolların ve Mançuluların mülkü olması gerekir.

1. Çin Tarihi kronoloji Pekin 1956 s. 28, 29, 30, 33, 34, 35, 43.
2. Doğu Türkistan Çin Müstemlekesi Amaç Kara hoca İstanbul 1960 S. 91
3. Peygamber zamanında şarkı ve garbı Türkistanı ziyaret eden Çinli budist rahibe Huen -Çargın bu ülkelerin siyasi ve dini hayatına ait kayıtları çeviren Nazmiye Toğan ITD. Cilt IV Cüz 1-2 İst. 1964.
4.Cing- Guang - Güne Şi Mo, Çinin Tarih Atlası Taipei 1935 C.l s.21-74
5. Herman Albest, Historical and Commercial Atlas of China Harvvard Universiti Press 1935

Kominist Kızıl Çinin 1949 yılında resmen işgalinden sonra Müslüman Türk milletine uygulamakta oldukları asimilasyon, sömürü ve işkenceleri örtbas edebilmek için tarihi, coğrafi, dili, ırkı, kültürü, dini bakımlardan hepimiz biriz aynı mezhepteniz gibi hiç aslı olmayan iddialar ortaya atmaya uğraşmaktadırlar. Değerli bilim adamlarımızdan Polat TURFANİ ve İlhan MUSABAY'ın gerek kendi tarihçilerimiz gerekse Çinli tarihçilerin hiçbir sureti en ufak bir yakınlığımızın olmadığını kaynaklarıyla ortaya koyan tesbitleri vardır. Acaba M.Ö 210 yıllarında 18 sene uğraşarak 4 metre genişliğinde 2550 km uzunluğunda uzaydan bakıldığı zaman görülebilen dünyadaki tek olan (dünyanın 7 harikasından biri olan ) meşhur Çin şeddini kimin ve kimlerin kaşısın da yaptıklarını nasıl açıklayacaklardır.

Kaynak: Türk Dünyası El Kitabı Doğu Türkistan
İlhan Musabay - Polat Turfani, Ankara 1976, s. 1225 - 1226

  • 1206 defa okundu.